Jirka Šteffl

ID: 
0000032
Curriculum vitae: 

slovaslovaslovapísmenaadovět seřazenémaléznakydíjirkašteffl narozenjitremdesátéhodneměsíce sedméhorokujedenasedmdesátého vbudověporodniceanglickou architekturukopírujícícožjistěpro dalšírozvojvelmisignifikantní bylorokušestasedmdesátéhodostal odrodičůvynildášajedlacukroví mládkaivanatotakédůležitébylo rokpovznikuchartynnastoupil naškoluzákladníaodtédobystudovat nepřestalnebhotodocelabaví pogymnáziunásledovaladivadelní fakultaoborrežiedramaturgie kdevydrželdvarokyaodjedenadevade sátéhostudujeoborprodukcena famuvjedenadvacetiprvnídelšípobyt vanglickovelškoskotskémostrovu zaslíbenémkterýodtédobyčastěji ačastějinavštěvovalnebje postiženoblibouchováníčestnéhonneboť porádstudujemusíseněčím živitatakněkdyprodukujeneboradšispíš nealedocelarádpřekládáz angličtinyatakpřeložildohromadyasitak čtyřistaceloiméněvečerních filmůaobčastakyněconapíšejinakse věnujecharitativnímuvysílání rádiajednakdehrajeodrokudevět čtyřipaktakydýdžejujepo klubechtřebakaždýpátekvšapórůžmárád pohoduazvířataprotovětšinu zvířatnejíikdyžsiobčasdopřejekus rybylíbísemubarvaduhyklida harmonieaprotožejívprazetoliknení chodíjíhledatposvětěširém kterýmárádčímdáltímvíctoužvámstačí!